Privacy statement
Privacyverklaring AKROH Industries B.V.
 
Uw privacy is belangrijk voor ons bij AKROH Industries BV. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren en onze diensten aan u te leveren. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten

AKROH Industries biedt als producent zijn kunststof- en webbingproducten en de daarbij horende diensten aan. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten/producten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke service te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten,  bijvoorbeeld  t.b.v. facturering en levering.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van AKROH Industries B.V., verwerken we de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Bedrijfsnaam;
   
Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens om u de diensten en producten van uw keuze te leveren.
 • Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om over onze producten en diensten met u te communiceren via e-mail of telefonie. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om u op de hoogte te houden van uw bestelling. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u mailings en nieuwsbrieven te sturen en om u in te lichten over updates en marketing.
 • Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten, producten en klanten te waarborgen. In voorkomende gevallen kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).
 • Verbetering en personaliseren van onze diensten en producten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten en producten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om onze diensten en producten te optimaliseren.
 • Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze producten en diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens moeten verwerken om tot een oplossing te kunnen komen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.
 • Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.
   
Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals transportbedrijven, afhankelijk van de diensten die u gebruikt. We delen uw gegevens:
 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten en producten te verlenen en onze partnerdiensten mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van bepaalde transporten en het met u te kunnen communiceren in verband met onze producten en diensten;
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet voor een product of dienst heeft betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten en diensten te waarborgen.
Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons kantoor in Zwolle.
Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, vragen we u contact op te nemen met ons kantoor. Na verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.
 
Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over uw account zodat u dit op een later tijdstip kunt (her)activeren; iv) om fraude of misbruik van onze producten of diensten op te sporen of te voorkomen; of v) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.
Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.
 
Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

AKROH Industries B.V. is een producent van kunststof- en webbingproducten, gevestigd te Zwolle aan de Ampèrestraat 6 8013 NP te Zwolle, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 533 28 116. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden in principe centraal plaats bij  AKROH Industries B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt.
 
 
Terug naar boven

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies, lees dan onze privacyverklaring.